Bare Act

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

अधिवक्ता अधिनियम, 1961                                                                               

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973                                                                                 

भारतीय दंड संहिता, 1860                                                                                 

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925                                                             

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872                                                                      

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955                                                                           

हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956